กำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 18:30:00 น.

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 412 คน
เขตเลือกตั้งที่ 1
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
0.00%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 410 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
0.00%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 391 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
0.00%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 372 คน
เขตเลือกตั้งที่ 4
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
0.00%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 304 คน
เขตเลือกตั้งที่ 5
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
0.00%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 316 คน
เขตเลือกตั้งที่ 6
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
0.00%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 149 คน
เขตเลือกตั้งที่ 7
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว
0.00%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2354 คน
รวมทุกเขต
จำนวนผู้ใช้สิทธิ์
0.00%