จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 412 คน
เขตเลือกตั้งที่ 1
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 261 คน
63.35%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 410 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 208 คน
50.73%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 391 คน
เขตเลือกตั้งที่ 3
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 196 คน
50.13%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 372 คน
เขตเลือกตั้งที่ 4
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 216 คน
58.06%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 304 คน
เขตเลือกตั้งที่ 5
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 198 คน
65.13%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 316 คน
เขตเลือกตั้งที่ 6
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 215 คน
68.04%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 149 คน
เขตเลือกตั้งที่ 7
ผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 76 คน
51.01%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2354 คน
รวมทุกเขต
จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 1370 คน
58.20%