นางสาวเบญจภา สังมา
หมายเลข 1

นายอรรถพล ใจกาวิล
หมายเลข 2

เด็กหญิงวราสิริ ยิ้มบิตุรงค์
หมายเลข 1

เด็กชายชลกร กลิ่นห้าวหาญ
หมายเลข 2

เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์เถื่อน
หมายเลข 3

เด็กหญิงศตพร สุดทวี
หมายเลข 4

เด็กหญิงธรรมิตาว์ หอมทอง
หมายเลข 5

เด็กหญิงจอมธนา ศิริรัศมีวงศา
หมายเลข 6

เด็กหญิงสุธิดา จันทร์หม่อน
หมายเลข 7

เด็กชาย อธิภัทร โยพนัสสัก
หมายเลข 8

เด็กหญิงศุภธิดา มีแก้ว
หมายเลข 9

เด็กหญิงรัศมิทา คงประสพ
หมายเลข 10

เด็กชายอุดมทรัพย์ คำแก้ว
หมายเลข 11

เด็กหญิงปาริชาต ถาวรพันธุ์
หมายเลข 12

เด็กชายกฤษกร ยืนยง
หมายเลข 1

เด็กชายภคิน สารขันธ์
หมายเลข 2

เด็กหญิงปิยะมาภรณ์ ทรวดทรง
หมายเลข 3

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดิษยเฉลิมวงศ์
หมายเลข 4

เด็กหญิงกานต์ศุภา คล้ายสุบัน
หมายเลข 5

เด็กหญิงวิไลวรรณ เดิมประโคน
หมายเลข 6

เด็กหญิงธัญชนก ตันหยงทอง
หมายเลข 1

เด็กหญิงขวัญข้าว อนุกูลเรืองกิตติ์
หมายเลข 2

เด็กหญิงสุภาวดี นวลหุ่น
หมายเลข 3

เด็กหญิงอารวี นรการ
หมายเลข 4

นายธนิตศักดิ์ เด็ดแก้ว
หมายเลข 1

นายจิรวัฒน์ ทองกันหา
หมายเลข 2

นางสาวชุติกานต์ สุขสะอาด
หมายเลข 3

นางสาวพุทธธิดา อินคะโณ
หมายเลข 4

นางสาวชิดชนก หนูเทศ
หมายเลข 1

นายฐาปกรณ์ วัดสิงห์
หมายเลข 2

นางสาวสวรส ธรรมมัง
หมายเลข 3

นายนิพัฒน์ ยิ่งระลึก
หมายเลข 4

นางสาวภีรยา ทองน้อย
หมายเลข 5

นายกฤษมงคล สะสิน
หมายเลข 1

นายธเนศ เขียวทอง
หมายเลข 2

นางสาววรัทยา พันธุ์รัตน์
หมายเลข 3

นางสาวมณีรัตน์ เพ็ชรโต
หมายเลข 4

นายณัฐพงษ์ คุ้มม่วง
หมายเลข 5

นางสาวณัฐธิดา โกมิพัฒน์
หมายเลข 6

นางสาวชนิกานต์ สีหไกร
หมายเลข 7

นางสาวสมวาสนา สารภูมี
หมายเลข 8

นายอธิป อาสว่าง
หมายเลข 9