ผลการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักเรียน โรงเรียนตะพานหิน

หมายเลข ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 รวมทั้งหมด
1 นางสาวเบญจภา สังมา 156 141 128 153 87 126 50 841
2 นายอรรถพล ใจกาวิล 29 16 21 27 75 12 26 206
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 82 54 48 41 39 77 3 344

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนตะพานหิน

เขต 1 (จำนวนสมาชิกที่พึงมี 8 คน)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร คะแนนเสียง
1 เด็กหญิงวราสิริ ยิ้มบิตุรงค์ 35
2 เด็กชายชลกร กลิ่นห้าวหาญ 52
3 เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์เถื่อน 20
4 เด็กหญิงศตพร สุดทวี 13
5 เด็กหญิงธรรมิตาว์ หอมทอง 52
6 เด็กหญิงจอมธนา ศิริรัศมีวงศา 65
7 เด็กหญิงสุธิดา จันทร์หม่อน 26
8 เด็กชาย อธิภัทร โยพนัสสัก 38
9 เด็กหญิงศุภธิดา มีแก้ว 64
10 เด็กหญิงรัศมิทา คงประสพ 33
11 เด็กชายอุดมทรัพย์ คำแก้ว 18
12 เด็กหญิงปาริชาต ถาวรพันธุ์ 27
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8
เขต 2 (จำนวนสมาชิกที่พึงมี 8 คน)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร คะแนนเสียง
1 เด็กชายกฤษกร ยืนยง 112
2 เด็กชายภคิน สารขันธ์ 59
3 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์ ทรวดทรง 30
4 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดิษยเฉลิมวงศ์ 50
5 เด็กหญิงกานต์ศุภา คล้ายสุบัน 23
6 เด็กหญิงวิไลวรรณ เดิมประโคน 41
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7
เขต 3 (จำนวนสมาชิกที่พึงมี 8 คน)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร คะแนนเสียง
1 เด็กหญิงธัญชนก ตันหยงทอง 74
2 เด็กหญิงขวัญข้าว อนุกูลเรืองกิตติ์ 66
3 เด็กหญิงสุภาวดี นวลหุ่น 122
4 เด็กหญิงอารวี นรการ 59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 38
เขต 4 (จำนวนสมาชิกที่พึงมี 7 คน)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร คะแนนเสียง
1 นายธนิตศักดิ์ เด็ดแก้ว 73
2 นายจิรวัฒน์ ทองกันหา 80
3 นางสาวชุติกานต์ สุขสะอาด 56
4 นางสาวพุทธธิดา อินคะโณ 44
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 22
เขต 5 (จำนวนสมาชิกที่พึงมี 6 คน)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร คะแนนเสียง
1 นางสาวชิดชนก หนูเทศ 61
2 นายฐาปกรณ์ วัดสิงห์ 44
3 นางสาวสวรส ธรรมมัง 62
4 นายนิพัฒน์ ยิ่งระลึก 47
5 นางสาวภีรยา ทองน้อย 79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34
เขต 6 (จำนวนสมาชิกที่พึงมี 6 คน)
หมายเลข ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร คะแนนเสียง
1 นายกฤษมงคล สะสิน 115
2 นายธเนศ เขียวทอง 98
3 นางสาววรัทยา พันธุ์รัตน์ 87
4 นางสาวมณีรัตน์ เพ็ชรโต 91
5 นายณัฐพงษ์ คุ้มม่วง 68
6 นางสาวณัฐธิดา โกมิพัฒน์ 75
7 นางสาวชนิกานต์ สีหไกร 48
8 นางสาวสมวาสนา สารภูมี 68
9 นายอธิป อาสว่าง 68
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9